Daisy by Mary Quant & Much more...

Daisy Doll Mary Quant Dolls Pusle Nancy Irma Sindy Collector Matchbox Disco Girls World of Love Doll

Pusle

These next pages is for Pusle. She was a character in a series af danish movies back in the seventies, and loved by most little danish girls. Pusle is made of a hard plastic body and a softer vinyl head. She stands 30cm tall. They manufactured (they=Ratti) the Pusle doll with blond, dark brown, red and lightbrown/reddish hair. A later edition of the doll, unfortunately with a lesser quality type of hair, was also issued with black hair. A short hair version of Pusle was also available, I have seen it in blonde and brown.

Disse næste sider handler om Pusle. Hun havde hovedrollen i en serie danske film tilbage i 70'erne, og var elsket af de fleste danske piger. Pusle er lavet a f hård plast med vinylhoved. Hun er 30 cm høj. De lavede (De=Ratti) Pusle med blond, mørkebrunt, rødt og lysebrunt hår. En senere udgave af dukken, desværre med en dårliger kvalitet hår, var også lavet med sort hår. En korthåret version af Pusle kunne også købes, jeg har set den i blond og brun.

Pusle also had a little brother, made with blond (rare) brown and red hair. She had a friend called Maria (darkbrown with black hair), and then there was also their friend BoBo.

Pusle havde også en lillebror, lavet med blond (sjælden) brunt og rødt hår. Hun havde en ven der hed Maria (mørkhudet med sort hår), og så var der deres ven Bobo.

The same body was also used on a Norwegian doll called Tjorven. She was made in blond, "strawberryblonde", red and brown, and was sold wearing nationality costumes such as the dresses made for different danish towns. The same bodymold and Tjorven face was also used to make a Pippi-doll with bangs and braids. Very cute :o)

Den samme krop blev også brugt på en norsk dukke kaldet Tjorven. Hun blev lavet med blond, lysebrunt, rødt og brunt hår, og blev bl.a. solgt iført danske natioalitetsdragter fra de danske byer. Den samme krop og Tjorvens ansigtsudtryk blev også brugt til at lave en Pippi-dukke med pandehår og fletninger. Meget sød :o)

I have also divided her clothes/accesories so that they are displayed on several pages, she has a lot of clothes! Around 300 different ones made in numerous fabrics each...

Jeg har også delt hendes tøj/tilbehør så det er vist på flere sider, hun har en masse tøj! Omkring 300 forskellige sæt hvert lavet i et utal af forskellige stoffer...

  

Two blonde beauties. The one on the right is still looking all new, as if she came straight out of the bag. (They were sold in plastic bags with a cardboard tag on the top)

To blonde skønheder. Den til højre ser stadig helt ny ud, som om hun kom lige fra posen. (De blev solgt i en pose med papkort foroven.)

 

The one on the left is well played with but still great looking. The one on the right I got from a colleague at work, she is very pretty and very well preserved. A good dolly mother owned her :o)

Den til venstre er godt "leget med" men ser stadig godt ud., Den til højre fik jeg af en kollega fra arbejdet, hun er meget smuk og velbevaret. En god dukkemor har ejet hende :o)

 

These two are both my childhood dolls, I probably washed their hair in cold water and using a soap-bar as shampoo when I was a child, the hair is very matted on the first one...

Disse to er begge fra min barndom, I har nok basket deres hår i koldt vand med håndsæbe som shampoo da jeg var barn, håret er meget mat på den første...

Mattel took over the production of Pusle at some point, and the quality of the hair was downgraded as you can see on the second one. I had to cut a little of the hair on the second one of these two dolls. She is a Mattel doll with very frizzy hair and it was only done in order to save the rest of it.

Mattel overtog produktionen af Pusle på et tidspunkt, og kvaliteten af håret blev nedprioriteret som du kan se på den anden af dukkerne. Jeg var nødt til at studse håret på den anden dukke. Hun er en Mattel dukke med hår der nemt ugler.

 

These are the two blackhaired mattel dolls I have. It is a real "Snowhite's face" they have, so bright colours. The one on the left has hair that is in a really good condition, the one on the right is my childhood one. She had to suffer a haircut like the blonde one, just to save some of the hair.

Disse er de to sorthårede Mattel dukker som jeg har. Det er et rigtigt "Snehvide ansigt" de har, så klart i farverne. Den til venstre har virkelig fint hår, den til højre er min barndomsdukke. Hun måtte desværre have en klipning ligesom den blonde, for at bevare noget af hendes hår.

 

Two brownhaired beauties, great make-up still especially on the first one.

To mørkhårede skønheder, smuk make-up stadigvæk især på den første.

 

The one on the right is my childhood doll too (yes I had a few...) The left one is "new".

Den til højre er også min barndomsdukke (ja, jeg havde en del...) Den til venstre er "ny"

Look how sweet she is with short hair, so becoming for her. I would of course love to have a blonde too...

Se hvor sød hun er med kort hår, det klæder hende. Jeg ville selvfølgelig elske at have en blond også...

 

Light brown, reddish-brown or Strawberryblonde. Lovely colour though, all three with this haircolours are newcomers and not from my childhood.

Lys brun, rødlig brun eller jordbærblond. Køn farve, alle tre med denne hårfarve er nye og ikke fra min barndom.

 

This is the third Strawberryblonde. As you can see she is a bit uneven in the face, unfortunately quite common with these old dolls. And the first redhead I got! Quite rare and so sweet and pretty isn't she?

Dette er den tredie lysebrune. Som du kan se er hendes ansigt lidt uens, desværre ret almindeligt med disse gamle dukker. Og min første rødhårede! Temmelig sjælden og så sød og køn, ikke?

 

My newest redhairs, the latter is the edition where there is a bit of spacing between the parting and the rest of the hair, she is fortunately not missing any plugs(!)

Min nyeste rødhårede, den senere udgave hvor der er lidt mellemrum mellem skilningen og resten af håret, hun mangler heldigvis ikke noget(!)

 

My two Maria-dolls. She came along later on in the production and is Pusle's friend.

Mine to Maria dukker. Hun kom til senere i produktionen og er Pusles ven.

 

Naughty Pippi. Certainly up to something! How can you not love that smile?

Frække Pippi. Bestemt ude på noget! Hvordan kan man undgå at elske det smil?

  

This first one is wearing one of the "nationality-outfits", from the city Copenhagen. The second one is my childhood Pippi-doll.

Den første bærer en a nationaldragterne, fra København. Den anden er min barndoms Pippi dukke.

 

Tjorven. The Norwegian version of Pippi, or vice versa...

Tjorven. Den norske udgave af Pippi, eller omvendt...

 

Finally a Strawberryblonde and a dark brown-haired Tjorven. A great bunch of girls!!!

Endelig en lysebrun og en mørkebrun Tjorven. En dejlig flok piger!

 

These two are my childhood Lillebror dolls. (small brother). He is just the slightest bit shorter than Pusle.

Dette er mine to barndoms Lillebror dukker. He er en smule mindre end Pusle.

A newcomer that really needs a washup. I also have a redhead waiting to be cleaned.

En ny som virkelig trænger til at blive vasket. Jeg har også en rødhåret der venter på et bad.

 

Pusle and Lillebrors friend Bobo. There were also made childrens books with Bobo, such as "BoBo goes to the countryside".

Pusle og Lillebrors ven Bobo. Der blev også lavet børnebøger med Bobo, såsom "Bobo tager på landet".